Vilkår & betingelser

1. Anvendelse af betingelser

1.1. Nærværende vilkår og betingelser finder anvendelse vedrørende de af Transparency360 ApS leverede ydelser og omfatter enhver aftale mellem Transparency360 ApS og Kunden. Eventuelle fravigelser fra disse betingelser skal foreligge i form af skriftlig aftale mellem parterne. Kunden vil modtage nyhedsbreve via e-mail, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, nye standard betingelser og vilkår, varslinger om vedligeholdelse med mere.

2. Omfattede ydelser og løsninger

2.1. Ydelsen omfatter et abonnement til produktet Transparency360, som herunder omfatter, men ikke begrænset til, de onlinebaserede analyseværktøjer og tracking af tredjeparts applikationer, Google Analytics, Google Adwords, Instagram, Facebook, Twitter mv.

2.2. Kunden er indforstået med, at der lægges scripts på Kundens website ved køb af et abonnement. Kunden er indforstået med, at funktionaliteten af Transparency360 er afhængig af indlæggelsen af scripts.

3. Aftalens indgåelse

3.1. Aftalen mellem parterne indgås online. Godkendelse fra kunden sker via e-mailkorrespondance eller direkte køb på hjemmesiden. Aftalen mellem Transparency360 ApS og Kunden indgås ved at Kunden vælger det ønskede abonnement på hjemmesiden og foretager online-betaling via hjemmeside eller at Kunden bliver oprettet af en medarbejder hos Transparency360, godkender ordre via email og foretager online-betaling. En bindende abonnementsaftale er indgået når Kunden har accepteret ordre via email eller betalt online.

3.2 Kundens betalingskortoplysninger registreres og opbevares af en tredjepart, der er godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI).

3.3 Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR nummer samt e-mail adresse.

4. Priser og betaling

4.1 Ydelserne og abonnementerne betales forud med én abonnementsperiode ad gangen. Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, ændringer i udgifter som valutakurser, forsikringer, indkøbspriser, nettoprisindekset gør det muligt for Transparency360 at ændre priserne således at Transparency360 stilles uændret.

4.2 Transparency360 varsler eventuelle væsentlige ændringer af priser og vilkår på skrift (post, email eller faktura) med en måneds varsel.

4.3 Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor. Alle fakturaer for abonnementet bliver fremsendt pr. email.

4.4 Ved manglende indbetaling med betalingskort ved godkendelse af en aftale, forebeholder Transparency360 sig ret, til at foretage fakturering med 8 dages betaling fra indgåelse/ godkendelse af aftalen. Kunden er forpligtet til at betale det fulde fakturabeløb, uanset om levering er sket eller ej. Såfremt Kundens betalingskort er udløbet, spærret eller andet årsag ikke virker, vil kunden få tilsendt en e-mail om fejlrapportering, hvor nyt betalingskort data skal indtastes. Dette skal ske inden 2 dage fra fejlrapportering.

4.5 Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Transparency360 ApS sig retten til at lukke adgangen til Transparency360 software, samt ikke foretage yderligere arbejde på vegne af kunden. Transparency360 ApS er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor kunden er i betalingsrestance.

4.6. Transparency360 ApS er ikke ansvarlig for at den indberettede statistik fra online marketingkanaler og sociale medier, herunder, men ikke begrænset til, Facebook, Google, Bing LinkedIn, Instagram, Pinterest, Youtube m.v. er korrekt.

4.7. Transparency360 ApS er ikke ansvarlig for at den indberettede statistik fra Google Analytics.

4.8. Transparency360 ApS indestår ikke for at den indberettede SEO Rank afspejler Kundens til enhver gældende placering. Kunden er indforstået med at Kundens placering på søgemaskiner afhænger af en række variabler.

5. Ansvar

5.1. Transparency360 ApS er ikke ansvarlig for ulemper og tab, indirekte tab, herunder driftstab, omsætningstab, forgæves afholdte omkostninger til ydelser leveret af tredjemand, krav rejst af tredjemand etc., der måtte opstå eller blive konstateret som følge af forsinkelse, fejl og mangler i Transparency360 ApS leverancer.

5.2. Transparency360 ApS indestår ikke for ydelser leveret af tredjemand. Transparency360 ApS er således eksempelvis, men ikke udtømmende, ikke ansvarlig for eventuelle ændringer i standardbetingelser for vilkår vedrørende anvendelse af eksempelvis søgemaskiner, Google Ads og online sociale medier, og forbeholder sig ret til ændring i overensstemmelse med sådanne ændringer, således at vilkår for brug af søgemaskiner/sociale medier til en enhver tid opfyldes og overholdes.

5.3. Transparency360 ApS kan ikke gøres ansvarlig for nedetider på diverse websites, herunder søgemaskiner og online sociale medier.

5.4. Transparency360 ApS er ikke ansvarlig for at virksomheder ikke kan identificeres via IP-netværk.

5.5. Transparency360 ApS er ikke ansvarlig for at besøgende på Kundens website ikke kan identificeres, herunder ved tilgang fra direkte, organiske og henvisningskanaler.

5.6. Transparency360 ApS er ikke ansvarlig for at den indberettede statistik fra online marketingkanaler og sociale medier, herunder, men ikke begrænset til, Facebook, Google, Bing LinkedIn, Instagram, Pinterest, Youtube m.v. er korrekt.

5.7. Transparency360 ApS er ikke ansvarlig for at den indberettede statistik fra Google Analytics.

5.8. Transparency360 ApS indestår ikke for at den indberettede SEO Rank afspejler Kundens til enhver gældende placering. Kunden er indforstået med at Kundens placering på søgemaskiner afhænger af en række variabler.

6. Call Tracking

6.1 Call Tracking numre eller sporingsnumre, der er tildelt Kunden til brug på kundens konto, udlejes som del af indgåede abonnement til kunden med henblik på denne abonnementsaftale, men forbliver Transparency360’s ejendom igennem hele abonnementsperioden og ved udløbet af abonnementsaftalen. Sporingsnumre kan kun bruges i forbindelse med Transparency360 Software.

6.2 Ønsker kunden at opsige aftale med Transparency360, inddrages alle tilknyttede telefonnumre stillet til rådighed for kunden. De inddragede telefonnumre bliver frigivet til brug for anden kunde, med mindre andet aftales. Det er kundens ansvar selv at fjerne/slette telefonsporings-script på egen hjemmeside og evt. telefonnumre knyttet til kampagner i andre medier og materialer.

6.3 Transparency360 ApS er ikke ansvarlig for telefon- eller internetforbindelsesafgifter, skatter eller gebyrer forbundet med kundens egne systemer, der er nødvendige for at få adgang til tjenesten. Eventuelle omkostninger forbundet med at ændre, programmere, konfigurere eller på anden måde forbinde kundens udstyr til at få adgang til tjenesten er kundens ansvar.

7. Fair brug

7.1 Hos Transparency ønsker vi, at alle vores kunder får opkald til den lavest mulige pris. Denne politik for fair brug er designet til at forhindre svindel og misbrug af vores abonnementer fra et lille antal brugere. Denne fair brug af telefonopkald tillader Transparency360 opkald til danske fastnet telefonnumre alene (ekskl. Special-, premium-, service- og ikke-geografiske numre).

7.2 Opkald til danske mobiltelefonnumre kan også medtages, hvor det er angivet på købstidspunktet i indgået aftale.

7.3 For at forhindre svindel og misbrug af vores abonnementer fra et lille antal brugere - Har vi lavet en Fair brug af vores opkalds numre - der er inkl. et forbrugsloft på 1.000 min pr. abonnement indenfor en faktureringsmåned. Transparency360 forbeholder sig den fulde ret til at bagud fakturere ekstra forbrug af minutter. udover 1.000 min. - med 1 DKK ex. moms pr. ekstra påbegyndte minut.

7.4 Transparency360 abonnementer er kun til kommerciel brug i overensstemmelse med vores brugsbetingelser og denne Fair brug aftale. Følgende er en ikke-udtømmende liste over fremgangsmåder, der ikke betragtes som lovlig anvendelse: Brug af abonnementer til kommercielle formål eller kommerciel gevinst, for eksempel telemarketing eller call center-operationer; videresalg af abonnementsminutter, deling af abonnementer mellem brugere, hvad enten det er via en PBX, callcenter, computer eller andre midler; Opkald til numre (enten individuelt, sekventielt eller automatisk) for at generere indkomst til dig selv eller andre som et resultat af at placere opkaldet; Regelmæssige opkald af kort varighed eller opkald til samme eller flere numre på kort tid.

7.5 Andre fremgangsmåder kan være relevante ved bestemmelse af lovlig brug, og Transparency360 forbeholder sig ret til at tage enhver ulovlig, forbudt, unormal eller usædvanlig aktivitet i betragtning ved dens beslutning. Transparency360 kan efter eget valg opsige sit forhold til kunden eller muligvis suspendere dit abonnement med det samme, hvis Transparency360 finder ud af, at kunden bruger sit abonnement i strid med denne FB aftale - eller Transparency360 vilkår. Hvor det er rimeligt, vil Transparency360 give dig besked om forkert brug inden suspension eller opsigelse af kundens abonnement, og hvis det er relevant, kan Transparency360 tilbyde dig et alternativt abonnement. Hvis du ikke er enig i denne retfærdige Fair brug politik, har du ikke tilladelse til at bruge Transparency360 Software.

7.6 Transparency360 yder support på Transparency360 løsning alene.

8. Aftalens varighed samt opsigelse

8.1. Efter indgåelse af aftalen er aftalen uopsigelig i enten 1, 3 eller 12 måneder, afhængig af det valgte abonnement, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt i forbindelse med aftalens indgåelse. Aftaleperioden vil fremgå på godkendelsessiden, hvor Kunden accepterer vilkår og betingelser.

8.2. Opsigelse skal ske senest dagen før udløbet af en abonnementsperiode. Opsiges der senere end dagen før udløb af en aftaleperiode vil aftalen automatisk blive forlænget med 1, 3 eller 12 måneder.

8.3. Transparency360 ApS er berettiget til at opsige aftalen med 1 måneds varsel. I tilfælde af Transparency360 ApS opsigelse vil der ske forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb. Dette gælder dog ikke, såfremt opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af indgåede aftaler.

8.4. Ved væsentlig misligholdelse fra en parts side, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 30 dage efter at den misligholdende part har modtaget påkrav om afhjælpning fra den ikke-misligholdende part, er den ikke-misligholdende part berettiget til uden yderligere varsel at ophæve denne aftale i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

8.5. Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse, og Transparency360 ApS er berettiget til at ophøre med levering af abonnementet, indtil betalingsmisligholdelsen er afhjulpet.

9. Materiale og ophavsret

9.1. Parterne bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i parternes besiddelse ved indgåelsen af denne aftale.

10. Overdragelse

10.1. Ingen af parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden den anden parts samtykke.

11. Reklamationsret

11.1 Det er ikke muligt at ophæve aftalen efter ikrafttrædelse, idet der henvises de almindelige opsigelses bestemmelser under afsnit 6.

12. Tavshedspligt

12.1 Der er mellem parterne aftalt en gensidig og ufravigelig tavshedspligt vedrørende alle elementer af partnernes samarbejde. En hver uoverensstemmelse mellem partnerne skal løses diskret, og det er derfor begge parter forbudt offentligt at redegøre for omstændigheder der direkte eller indirekte er en følge af det samarbejde, som denne kontrakt ligger til grund for. Denne tavshedspligt omfatter en hver negativ offentlig omtale af den anden part eller af samarbejdet, uanset i hvilken form denne er fremsat og offentliggjort.

12.2 Der er mellem parterne aftalt en gensidig konventionalbod på kr. 5.000,00 pr. dag, hvor et brud omfattet af pkt. 10.1 er offentligt tilgængelig, online eller anden vis. Der skal betales konventionalbod fra den første dag bruddet på tavshedspligten er offentliggjort, og indtil denne igen er fjernet, begge dage inklusiv. Såfremt der er sket mere end ét brud, eller såfremt det samme brud er offentliggjort flere forskellige steder, beregnes der konventionalbod for hvert brud individuelt.

12.3 Det er for spørgsmålet om tavshedspligten og betalingen af konventionalbod irrelevant, om indholdet af bruddet på tavshedspligten er faktuelt korrekt.

13. Ophavsret

13.1 Ophavsretten til Transparency360s ydelse telefon-opkaldssporing, samt tilknyttede telefonnumre, systemer m.m. – tilfalder ikke kunden. Det er forbudt at anvende disse på anden led end leveret, uden Transparency360s skriftlige samtykke.

14. Overførbarhed

14.1 Retten til at bruge ydelsen og få adgang til kontoen kan ikke overdrages, underlicenseres og må ikke sælges, lejes eller timeshares, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i en anden aftale med Transparency360. Transparency360 kan til enhver tid overdrage denne aftale helt eller delvist med eller uden varsel.

14.2 Fortsættes aftalen endnu en periode
faktureres efter listepris, som fremgår af godkendt tilbud, faktura eller hjemmesiden, uanset rabat givet ved indgåelse af aftalen, med mindre andet er anført kontrakten. For at imødegå tiltagende tekniske udfordringer samt sikre et vedvarende højt serviceniveau, reguleres prisen for ydelser årligt uden varsel med en stigning på 3%.

14.3 Transparency360 kan ændre en del af gebyrerne ved at meddele kunderne om ændringen. Sådanne ændringer træder i kraft i begyndelsen af ​​den næste aftaleperiode.

15. Fejl

15.1 Ved tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af Transparency360 fraskriver Transparency360 sig ethvert ansvar herfor. Desuden fraskriver Transparency360 sig ethvert ansvar på fejl og funktionalitetsproblemer der måtte komme fra kundens hjemmeside – F.eks. oppetid, browser funktionaliteter, applikationer og anden indflydelse der måtte komme.

16. Forsinkelse

16.1 Ved eventuelle forsinkelser fraskriver Transparency360 sig ethvert ansvar herfor.

17. Force Majeure

17.1Transparency360 fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for Transparency360s kontrol, og som Transparency360 ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.

17.2 Transparency360 forpligtelser må ikke anses for at være i strid med denne aftale eller for overtrædelse af enhver underforstået garanti eller anden forpligtelse for ethvert mislykket resultat i forbindelse med omstændigheder uden for dens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelse, Storm, strejke, lockout eller andre arbejdsproblemer, oprør, krig, oprør, ulykke eller andre af Guds handlinger.

18. Databehandleraftale

18.1. Databehandleraftale og dataansvarlig

16.1 Ved eventuelle forsinkelser fraskriver Transparency360 sig ethvert ansvar herfor.

18.2. I henhold til denne aftale, er klienten Dataansvarlig, mens Transparency360 ApS er Databehandler.

18.3. Definitioner, som anvendes i denne databehandleraftale, skal have samme betydning, som tilsvarende definitioner har i Forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af Personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EU) 2016/679 (“GDPR”) eller have de betydninger, der ellers er defineret i denne Databehandleraftale.

18.4. Denne Databehandleraftale er gældende for alle af Databehandlerens nuværende og fremtidige leverancer til den Dataansvarlige. Personoplysninger kan bestå af følgende elementer: • Fornavn og efternavn • Adresse • E-mail adresse • CPR-nr. • Titel • Telefonnumre • Billeder • Medarbejder-nr.

18.5. Indtil den 24. maj 2018 skal Databehandleren overholde Lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 421 af 31. maj 2000 med ændringer), herunder tilhørende bekendtgørelser.

18.6. Fra den 25. maj 2018 skal Databehandleren overholde GDPR, herunder anden gældende national dansk lovgivning udstedt i henhold til GDPR eller som tillæg hertil.

18.7. Eventuelle personoplysninger behandlet i henhold til denne Databehandleraftale er ejet af den Dataansvarlige.

18.8. Databehandleren forpligter sig til at behandle Personoplysninger på den Dataansvarlige vegne.

18.9. Databehandleren må kun behandle Personoplysninger efter instruks fra den Dataansvarlige, herunder for så vidt angår overføre Personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, medmindre det kræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som Databehandleren er underlagt; i så fald underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende lovgivning forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

18.10. Den Dataansvarlige giver Databehandleren instruks til at behandle Personoplysninger som led i de ydelser, Databehandleren skal levere til den Dataansvarlige i henhold til Serviceaftalen.

18.11. Den Dataansvarlige kan til enhver tid ændre, tilbagetrække, supplere eller afgive en anden dokumenteret instruks, forudsat at enhver sådan ændring, tilbagetrækning, supplement eller instruks er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

18.12. I tilfælde af, at den Dataansvarlige ændrer, tilbagetrækker, supplerer eller afgiver en anden instruks, er Databehandleren straks forpligtet til at opfylde sådanne ændringer.

18.13. Databehandleren har ikke ret til at benytte sig af den Dataansvarliges Personoplysninger, informationer eller andet, til andre formål end til opfyldelse af denne Databehandleraftale.

18.14. Databehandleren må kun benytte disse oplysninger til historiske, statistiske, videnskabelige formål eller lignende i anonymiseret form.

18.15. Med forudgående skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige, og forudsat at overførslen af data til lande uden for EU/EØS er lovlig, herunder at det pågældende land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller et andet passende retsgrundlag for dataoverførslen er på plads, må Databehandleren overføre, få adgang til, behandle eller på anden måde gøre personoplysninger tilgængelige i lande uden for EU/EØS.

18.16. Den Dataansvarlige skal yde bistand til Databehandleren i forbindelse med Databehandlerens behandling af Personoplysninger i henhold til denne Databehandleraftale.

18.17. Den Dataansvarlige skal overholde enhver forpligtelse til at samarbejde som angivet i aftalen. Hvis Databehandleren anser det for nødvendigt, at den Dataansvarlige pålægges særlige samarbejdsforpligtelser, som ikke er specificeret i denne Databehandleraftale, skal Databehandleren og den Dataansvarlige starte ”god tro” forhandlinger vedrørende sådanne yderligere krav.

18.18. Databehandleren påtager sig, både i nærværende Databehandleraftales løbetid og efterfølgende, ikke at videregive Fortrolig Information til tredjemand. Denne fortrolighedsforpligtelse skal ikke gælde for oplysninger, (a) som en Part er forpligtet til at videregive i henhold til gældende lov, bestemmelser eller børsregler eller (b) for information, som en Part kan dokumentere, er skabt af Parten selv.

18.19. Ved “Fortrolig Information” forstås alle oplysninger af teknisk, forretningsmæssig, infrastrukturmæssig eller anden art, uanset om disse oplysninger er dokumenteret, bortset fra oplysninger, der er eller vil blive gjort offentligt tilgængelige på anden vis end ved misligholdelse af nærværende Databehandleraftale, samt alle Personoplysninger.

18.20. Databehandleren skal sikre, at ansatte og konsulenter, der modtager Fortrolig Information, er forpligtede til at påtage sig en tilsvarende forpligtelse vedrørende Fortrolig Information og samarbejdet i øvrigt i henhold til denne Databehandleraftale.

18.21. Databehandleren skal i øvrigt påse, at samtlige personer i virksomheden, der har adgang til Personoplysninger, som behandles på vegne af den Dataansvarlige, er bekendt med denne Databehandleraftale og er underlagt denne Databehandleraftales bestemmelser.

18.22. Databehandleren skal til enhver tid overholde Databehandlerens It-sikkerhedspolitik. Den Dataansvarlige er forpligtet til at holde Databehandleren orienteret i tilfælde af ændringer heri.

18.23. Databehandleren skal straks rapportere til den Dataansvarlige om enhver udvikling, som i væsentlig grad kan forringe Databehandlerens nuværende eller fremtidige evne til eller muligheder for at opfylde Databehandleraftalen.

18.24. Databehandleren skal til enhver tid give nationale tilsynsmyndigheder samt den Dataansvarlige nødvendig adgang til og indsigt i Personoplysningerne, som behandles og systemerne, der benyttes. Databehandleren skal yde den nødvendige praktiske bistand ved denne type adgang og indsigt.

18.25. Databehandleren er bekendt med, at den Dataansvarlige i henhold til gældende lovgivning om Personoplysninger skal påse, at Databehandleren opfylder kravene heri.

18.26. Databehandleren skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen ved databehandlingen, herunder bl.a. sikre: a) pseudonymisering og kryptering af Personoplysninger, b) vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og –tjenester, c) rettidig genopretning af tilgængeligheden af og adgangen til Personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse, d) en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed og e) at oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning om Personoplysninger.

18.28. Databehandleren skal i nødvendigt omfang samarbejde med den Dataansvarlige for at gennemføre – både på tidspunktet for fastlæggelse af midlerne til behandling og på tidspunktet for selve behandlingen – passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er designet med henblik på effektiv implementering af databeskyttelsesprincipper, såsom dataminimering, og med henblik på integrering af de fornødne garantier i behandlingen for at opfylde kravene i denne Databehandleraftale og i gældende lovgivning om behandling af Personoplysninger og for at beskytte de registreredes rettigheder.

18.29. Databehandleren skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på gennem standardindstillinger at sikre, at kun Personoplysninger, der er nødvendige til hvert specifikke formål med behandlingen, behandles. Denne forpligtelse gælder den mængde Personoplysninger, der indsamles, og omfanget af Databehandlerens behandling samt Databehandlerens opbevaringsperiode og tilgængelighed. Sådanne foranstaltninger skal navnlig gennem standardindstillinger sikre, at Personoplysninger ikke uden den pågældende fysiske persons indgriben stilles til rådighed for et ubegrænset antal fysiske personer.

18.30. Databehandleren og, hvis det er relevant, Databehandlerens repræsentant, fører fortegnelser over alle kategorier af behandlingsaktiviteter, der foretages på vegne af den Dataansvarlige, idet fortegnelsen som minimum skal indeholde: a) navn på og kontaktoplysninger for Databehandleren eller underleverandører, samt, hvis det er relevant, Databehandlerens repræsentant og databeskyttelsesrådgiveren, b) de kategorier af behandling, der foretages på vegne af den Dataansvarlige, c) hvor det er relevant, overførsler af Personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, herunder angivelse af dette tredjeland eller denne internationale organisation og dokumentation for passende garantier, og d) hvis det er muligt, en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

18.31. Databehandleren samt, hvis det er relevant, Databehandlerens repræsentant, stiller efter anmodning fortegnelserne til rådighed for tilsynsmyndigheden.

18.32. Hvis en type behandling, navnlig ved brug af nye teknologier og i medfør af sin karakter, omfang, sammenhæng og formål, sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal Databehandleren, for den Dataansvarlige, forud for behandlingen foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse heraf.

18.33. En sådan konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse er navnlig påkrævet i følgende tilfælde: a) en systematisk og omfattende vurdering af personlige forhold vedrørende fysiske personer, der er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som er grundlag for afgørelser, der har retsvirkning for den fysiske person eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den fysiske person, b) behandling i stort omfang af særlige kategorier af oplysninger eller af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser eller c) systematisk overvågning af et offentligt tilgængeligt område i stort omfang.

18.34. Databehandleren skal straks rapportere til den Dataansvarlige om enhver udvikling som i væsentlig grad kan forringe Databehandlerens nuværende eller fremtidige evne til eller muligheder for at opfylde Databehandleraftalen.

18.35. Databehandleren skal stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for den Dataansvarlige til dokumentation for den Dataansvarliges forpligtelser, samt give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, foretaget af den Dataansvarlige i rimeligt omfang.

18.36. Databehandleren skal til enhver tid give nationale tilsynsmyndigheder samt den Dataansvarlige nødvendig adgang til og indsigt i Personoplysningerne, som behandles og systemerne, der benyttes. Databehandleren skal yde den nødvendige praktiske bistand hertil.

18.37. Såfremt Databehandleren af en hvilken som helst grund ikke er i stand til at sikre en korrekt behandling af den Dataansvarliges Personoplysninger i overensstemmelse med nærværende Databehandleraftale, skal Databehandleren straks underrette den Dataansvarlige herom.

18.38. Databehandleren skal bistå den Dataansvarlige i enhver henseende med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelser til besvarelse af anmodning om udøvelse af den Registreredes rettigheder og opfyldelse af forpligtelser om a) behandlingssikkerhed, b) anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden, c) underretning om brud på persondatasikkerheden til den Registrerede, d) konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og e) forudgående høring.

18.39. Databehandleren skal endvidere bistå den Dataansvarlige i enhver henseende med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelser til besvarelse af anmodning om udøvelse af den Registreredes rettigheder og opfyldelse af forpligtelser om a) oplysningspligt ved indsamling af Personoplysninger hos den Registrerede, b) oplysningspligt, hvis Personoplysninger ikke er indsamlet hos den Registrerede, c) den Registreredes indsigtsret, d) ret til berigtigelse, e) ret til sletning (»retten til at blive glemt«), f) ret til begrænsning af behandling, g) underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af Personoplysninger eller begrænsning af behandling, h) ret til data-portabilitet og ret til indsigelse.

18.40. I tilfælde af brud på persondatasikkerheden skal Databehandleren uden unødig forsinkelse og senest 24 timer efter kendskab om brud på persondatasikkerheden, underrette den Dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden.

18.41. Underretningen skal mindst: a) beskrive karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af Personoplysninger, b) angive navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren (DPO) eller et andet kontaktpunkt, hvor yderligere oplysninger kan indhentes, c) beskrive de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden og d) beskrive de foranstaltninger, som Databehandleren har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger. ansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

18.42. Databehandleren dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden, herunder de faktiske omstændigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne afhjælpende foranstaltninger.

18.43. Denne dokumentation skal kunne sætte tilsynsmyndigheden i stand til at kontrollere, at den Dataansvarliges underretningsforpligtelse for brud på persondatasikkerheden er overholdt. Hvis Databehandleren anvender en underleverandør til at udføre specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den Dataansvarlige, pålægges underleverandøren de samme databeskyttelsesforpligtelser, som fremgår af denne Databehandleraftale. Aftaler med underleverandører uden for EU/ EØS skal – inden overførsel – indgås i henhold til EU- Kommissionens afgørelse 2010/87 / EU om standardmodelkontrakter for overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/ EØS, ligesom der skal foretages nødvendige anmeldelser / tilladelser til lokale myndigheder, hvis det kræves.

18.44. Al kommunikation mellem den Dataansvarlige og underleverandøren skal gå gennem Databehandleren.

18.45. Databehandleren er forpligtet til at underrette sine underleverandører om bestemmelserne i denne Databehandleraftale.

18.46. Den Dataansvarlige har ret til på et hvilket som helst tidspunkt med et skriftligt varsel at få udleveret alle de Personoplysninger og informationer herom, som er en del af Databehandleraftalen og som tilhører den Dataansvarlige, på et almindeligt anerkendt maskinlæsbart medie. De pågældende Personoplysninger og informationer skal udleveres efter den Dataansvarliges nærmere rimelige anvisning. Værktøjer til at foretage dataudtræk skal gøres tilgængelige for den Dataansvarlige.

18.47. Ved Databehandleraftalens ophør er den Dataansvarlige berettiget til at få udleveret alle de Personoplysninger og informationer, Databehandleraftalen omfatter, uanset årsagen til Databehandleraftalens ophør. Denne forpligtelse gælder tillige i en periode på op til 3 måneder efter denne Databehandleraftales ophør.

18.48. Udlevering af Personoplysninger og informationer må kun ske til den Dataansvarlige og/eller til en af den Dataansvarlige udpeget tredjemand.

18.49. Databehandleren skal efter den Dataansvarliges forudgående skriftlige anvisninger slette Personoplysninger eller informationer af enhver art, der er kommet i Databehandlerens besiddelse i medfør af Databehandleraftalen.

18.50. Dataansvarlige indestår for, at denne forud for fremsendelse af personoplysninger til Databehandler, har indhentet den Registreredes samtykke til databehandlingen af Personoplysningerne, samt at Databehandler lovligt kan behandle de modtagne Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis og såfremt der er meddelt begrænsninger i samtykket, eller den registrerede efterfølgende tilbagekalder sit samtykke, er Dataansvarlig forpligtet til straks at underrette Databehandler herom.

18.51. Databehandlerens udlæg i forbindelse med indsamling, opbevaring samt anvendelse af Personoplysninger og dokumenter efter instruks fra den Dataansvarlige afholdes af den Dataansvarlige.

18.52. Databehandlerens omkostninger i enhver henseende, herunder omkostninger til revision, inspektion, og løbende iværksættelse af foranstaltninger i henhold til gældende lovgivning og til opfyldelse af Databehandlerens forpligtelser i henhold til denne Databehandleraftale, afholdes af den Dataansvarlige. Databehandleren kan kræve særskilt betaling for de omkostninger, som er beskrevet i denne Databehandleraftale. Disse omkostninger skal betales af den Dataansvarlige, inden Databehandler bliver forpligtet til at udføre de i databehandleren anførte opgaver.

18.53. Databehandleren er i intet tilfælde – uanset omstændighederne – ansvarlig for den Dataansvarliges indirekte tab, herunder tab med baggrund i forventet fortjeneste, tab eller rekonstruktion af data og eventuelle bødekrav.

18.54. Erstatning for fejl og mangler, forsinket levering eller anden misligholdelse fra Databehandleren eller Databehandlerens underleverandører, kan aldrig overstige den samlede ordresum, ekskl. moms, for den ordre som relaterer sig til den konkrete skade eller ansvar.

18.55. Databehandleraftalen ophører samtidig med ophør af denne aftale.

18.56. Den Dataansvarlige er til enhver tid berettiget til at suspendere databehandling under denne Databehandleraftale. Dette vil dog medføre en øjeblikkelig standsning af alle den Dataansvarliges sager.

18.57. Ved Databehandleraftalens ophør skal Databehandler loyalt og hurtigst mulig medvirke til, at Personoplysninger og al information omfattet af Databehandleraftalen overføres til anden leverandør eller tilbageføres til den Dataansvarlige. Databehandleren skal levere de aftalte ydelser indtil endelig overførsel har fundet sted.

18.58. Hvis en ændring af gældende databeskyttelseslovgivning kræver, at Databehandleren a. underskriver yderligere dokumentation eller b. gennemfører supplerende tekniske og organisatoriske foranstaltninger eller c. accepterer yderligere forpligtelser i forhold til dem, der er angivet i denne Databehandleraftale, og et sådant krav nævnt i (a) – (c) ovenfor medfører yderligere omkostninger eller risici for Databehandleren, er parterne enige om at forhandle i ”god tro” for en rimelig justering af eventuelle gebyrer.

18.59. Ingen af Parterne er ansvarlig for nogen handling eller undladelse af at træffe foranstaltninger, i det omfang, sådan handling eller et sådant svigt begrundes i årsager udenfor en Parts rimelig kontrol, herunder, og uden begrænsning, i tilfælde af krig, uroligheder, force majeure, general strejke , forstyrrelser i det offentlige telenet, forstyrrelser af Den Dataansvarliges internetforbindelse eller lignende begivenheder, men kun hvis den pågældende Part ikke kunne have forudset begivenheden på tidspunktet for antagelsen af forpligtelsen. Så længe en sådan begivenhed effektivt forhindrer en Part i at udføre den pågældende forpligtelse, skal denne

18.44. Al kommunikation mellem den Dataansvarlige og underleverandøren skal gå gennem Databehandleren.

19. Misligholdelse

19.1 Aftaler, som indgås på særlige og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med Transparency360. Enhver gældende aftale kan kun godkendes, hvis der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale eller godkendelse pr. E-mail mellem Transparency360 og den involverede modpart.

19.2 Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold Kunden skal straks give Transparency360 skriftlig besked, hvis kunden flytter, eller af anden grund ændrer de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller e-mail-adresse.

19.3 Transparency360 tilstræber stabil og kontinuerlig adgang til Transparency360s systemer og servere. Ved afbrydelser eller forstyrrelser i Transparency360s elektroniske udstyr fraskriver Transparency360 sig ansvar for tab eller skade som følge heraf. På samme måde fraskriver Transparency360 sig ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Transparency360s leverandørers forhold.
Ved reparationer, udførelse af vedligehold eller lignende, der kan medføre driftstop, forbeholder Transparency360 sig retten til disse aktiviteter. Transparency360 bestræber sig på at varsle forud for betydelige driftstop via www.Transparency360.dk eller pr. mail.
Ved ændringer i 3. parts software, api m.m. der gør at Transparency360 telefonopkaldssporing ikke er funktionsdygtig fraskriver Transparency360 sig ethvert ansvar og tilbagebetaler ingen penge eller godtgørelse.

19.4 Transparency360 fralægger sige et hvert ansvar for alle garantier udtrykkelige eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til garantier for salgbarhed, titler, ikke-overtrædelse og egnethed til et bestemt formål og garantier i forholdet til tredjepartsudstyr, materiale, tjenester eller software.

19.5 Udelukkelse af erstatning, ansvarsbegrænsning. Brug af ydelsen er for egen risiko. Transparency360 er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i forbindelse med brugen og adgangen til tjenesten. Under ingen omstændigheder og uden juridisk teori, uanset om der er tale om erstatning, kontrakt eller på anden måde, vil Transparency360 være ansvarlig for kunden for eventuelle indirekte, særlige, tilfældige, følgeskader eller straffe skader af enhver karakter, herunder uden begrænsning skader for tab af goodwill tabt fortjeneste, tabt salg eller forretning, arbejdstop, computerfejl eller fejlfunktion, tabte data eller for alle andre skader eller tab, selvom Transparency360 er blevet underrettet, vidste eller burde have kendskab til muligheden for sådanne skader.

19.6 Under ingen omstændigheder og uden nogen juridisk teori, uanset om der er tale om erstatning, kontrakt eller på anden måde, vil Transparency360 være ansvarlig for kunden for eventuelle direkte skader, omkostninger eller forpligtelser, der overstiger de beløb, som kunden har betalt i løbet af de seks måneder forud for hændelsen eller kravet.

19.7 Bestemmelserne i dette afsnit tildeler risiciene i henhold til denne aftale mellem parterne, og parterne har påberåbt sig de begrænsninger, der er fastsat heri for at afgøre, om denne aftale skal indgås.

19.8 Hver part er en uafhængig aftalepart i udførelsen af ​​hver eneste del af denne aftale. Hver part er eneansvarlig for alle sine medarbejdere og agenter samt dets lønomkostninger og udgifter i forbindelse hermed og for alle krav, forpligtelser eller skader af enhver art, som måtte opstå på grund af dets aktiviteter eller dem af sine medarbejdere eller agenter i udførelsen af ​​denne aftale. Kunden har ikke tilladelse til at forpligte Transparency360 på nogen måde og vil ikke forsøge at gøre det eller medføre, at den har ret til at gøre det.

20. Lov og værneting

20.1 Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt, skal enhver tvist afgøres ved Københavns Byret som rette værneting. udførelsen af ​​hver eneste del af denne aftale. Hver part er eneansvarlig for alle sine medarbejdere og agenter samt dets lønomkostninger og udgifter i forbindelse hermed og for alle krav, forpligtelser eller skader af enhver art, som måtte opstå på grund af dets aktiviteter eller dem af sine medarbejdere eller agenter i udførelsen af ​​denne aftale. Kunden har ikke tilladelse til at forpligte Transparency360 på nogen måde og vil ikke forsøge at gøre det eller medføre, at den har ret til at gøre det.